Advokater_med_Ejendomsadministration

Vedtægter for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration

 

§ 1
Formål

1.1. Foreningens formål er at styrke medlemmerne konkurrencemæssigt overfor konkurrenter samt højne medlemmernes faglige niveau indenfor ejendomsadministration og tilknyttede retsområder.
1.2. Dette kan blandt andet ske ved:

 • at medlemmerne informerer hinanden om relevante afgørelser, praksis m.v, der kan have generel interesse,
 • at medlemmerne bliver orienteret gennem udsendelse af nyhedsbreve om lovinitiativer, administrative forskrifter, ny retspraksis og lignende
 • at medlemmerne på medlemsmøder får lejlighed til mere grundigt at drøfte og bearbejde enkelte emner,
 • at foreningen deltager i den samfundsmæssige debat af relevans for ejendomsadministration,
 • at foreningen driver en hjemmeside,
 • at foreningen forestår fælles markedsføring efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse,
 • at der generelt skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter, som er nødvendige i det daglige arbejde for at kunne gennemføre en hurtig, rationel og kompetent sagsbehandling.

 

§ 2
Medlemmer

2.1. Som medlem kan optages ethvert medlem af Advokatsamfundet, som er ejer af en advokatvirksomhed, forstået som kapitalejere i advokatselskaber (A/S, ApS og P/S) og advokater, der driver virksomhed i eget navn. Som passive medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige hos medlemmerne.

2.2. Et medlem slettes, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance

2.3. Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Danske Advokater

2.4. Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar eller 1. juli og med mindst en måneds varsel.

§ 3
Forudsætninger og forpligtelser

3.1. Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i medlemsmøder eller lignende.

3.2. Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

§ 4
Administration, hjemsted og tegning

4.1. Foreningens administration varetages af Danske Advokater. Ligeledes kan det besluttes, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges af Danske Advokater. Der etableres en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater, som fastlægger administrationsopgaverne mm.

4.2. Foreningen har hjemsted hos Danske Advokater, København.

4.3. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 5
Bestyrelse

5.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer tre til fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner.

§ 6
Generalforsamling

6.1. Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. november.

6.2. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev, telefax eller e-mail til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelse skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen.

6.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
 5. Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

6.4. Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

6.6. Såfremt bestyrelsen eller 25 % af foreningens medlemmer begærer ekstraordinær generalforsamling, indkalder bestyrelsen hertil i henhold til ovenstående.

§ 7
Beslutninger

7.1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne, herunder foreningens opløsning kræves dog, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

7.2. På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt: Et medlem kan dog kun stemme på to fuldmagter.

§ 8
Kontingent

8.1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 9
Hæftelse

9.1. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 10
Regnskab og revision

10.1. Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er 01.07. -30.06.

10.2. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 11
Ophør

11.1. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12
Ikrafttrædelse

12.1. Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelse på generalforsamling d. 28. oktober 2016

_________________________
Som dirigent
For Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration


ARTIKEL

Advokater med Ejendomsadministration sætter skub i debatten

”Andels- og ejerforeningerne bør gå derhen, hvor de får den bedste juridiske rådgivning, gennemskuelige priser og sikkerhed for erstatning, hvis noget går galt”, siger Nicholas Wantzin, formand

Læs mere..

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig orienteret.

* Læs MailChimps Privatpolitik her

Aarhus C
Bredebro
Brønshøj
Frederiksberg
Frederikssund
Havdrup
Holte
København K
København N
København NV
København Ø
København S
København V
Odense M
Rødovre
Søborg
Vanløse