Bestyrelsen skal kunne sove roligt om natten

Kravene til bestyrelsen stiger, og udfordringerne bliver stadig mere komplekse.
Finansiering, pengestrømme, medarbejdere, beboere og den daglige drift – det hele lander på bestyrelsens bord.

Bestyrelsesmedlemmer i andels- og ejerforeninger har normalt ikke et særligt juridisk kendskab, men de beslutninger, der træffes, skal holde sig inden for lovens rammer. Hvis der sker lovbrud, kan det have vidtrækkende økonomiske konsekvenser – både for foreningen og i visse tilfælde også for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelse er det derfor en god idé at have en advokat lige ved hånden, en advokat, der indgående kender ejendommen og foreningen, og som er specialist i ejendomsadministration.

Medlemmerne af Advokater med Ejendomsadministration kan tilbyde bestyrelser den nødvendige løbende juridiske rådgivning, og det gælder såvel små som store foreninger.

Medlemmerne af Advokater med Ejendomsadministration hjælper med at holde et vågent øje med bestyrelsens arbejde og sikre, at foreningens ønsker ikke kører ud af et forkert spor, men kommer sikkert i mål.

Ny andelsboliglov

Den 1. juli 2018 træder en række nye bestemmelser i lov om andelsboligforeninger i kraft.  En af de nye bestemmelser er direkte rettet mod andelsboligforeningens bestyrelse, som i fremtiden udtrykkeligt bliver pålagt en række opgaver og ansvarsområder. Her er lovforslaget:

Lovforslaget

§ 6 c.
Bestyrelsen i en andelsboligforening varetager den daglige ledelse af foreningen, udfører generalforsamlingens beslutninger og påser som minimum, at:

1) bogføring og regnskabsforelæggelse foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende,

2) bestyrelsen løbende fra administrator eller kasserer modtager orientering om andelsboligforeningens finansielle forhold,

3) administrator udøver sit hverv over for andelsboligforeningen på behørig måde,

4) andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor,

5) andelsboligforeningens faste ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter og generalforsamlingens beslutninger.

6) der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Stk. 2. For en andelsboligforening stiftet den 1. juli 2018 eller senere skal bestyrelsen endvidere påse, at andelsboligforeningens faste ejendom vedligeholdes i overensstemmelse med den vedligeholdelsesplan, der senest har været forelagt på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen skal tillige påse, at vedligeholdelsesplanen dækker en periode på mindst 15 år og opdateres mindst hvert 5. år.

Stk. 3. Bestyrelsen skal på den årlige generalforsamling fremlægge et skema med centrale nøgleoplysninger om foreningen.

Ansvar og erstatningspligt

Normalt er det foreningen, som hæfter udadtil, og som bærer ansvaret for de aftaler og forpligtelser, som foreningen påtager sig, men dette er ikke ensbetydende med, at man som bestyrelsesmedlem er uden ansvar.

For bestyrelsesmedlemmer gælder de almindelige regler om erstatningsansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man ved særlig uagtsomhed handler uden for de aftalte retningslinjer, uden for sin fuldmagt eller i strid med loven.

En forening, der indgår en administrationsaftale med et medlem af Advokater med Ejendomsadministration er dækket af advokatens ansvarsforsikring, og hvis advokatens ansvarsforsikring eller garantiordning ikke dækker foreningens tab, kan der søges erstatning hos Erstatningsfonden.

Hvad med forsikringerne?

De nye bestemmelser i andelsboligloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2018, vil rette fokus på bestyrelsesmedlemmers pligter og ansvar.
Advokater med Ejendomsadministration anbefaler derfor bestyrelser at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring og en besvigelsesforsikring.


ARTIKEL

Advokater med Ejendomsadministration sætter skub i debatten

”Andels- og ejerforeningerne bør gå derhen, hvor de får den bedste juridiske rådgivning, gennemskuelige priser og sikkerhed for erstatning, hvis noget går galt”, siger Nicholas Wantzin, formand

Læs mere..

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig orienteret.

* Læs MailChimps Privatpolitik her

Aarhus C
Bredebro
Brønshøj
Frederiksberg
Frederikssund
Havdrup
Holte
København K
København N
København NV
København Ø
København S
København V
Odense M
Rødovre
Søborg
Vanløse